Amida Arquitectura T. 973 221 613

Inspecció tècnica d’edificis

Per Amida a novembre 2013 a Espai de debat
1

INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

El 26 de febrer de 2011 entra en vigor el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.

L’àmbit d’aplicació d’aquest decret correspon als edificis plurifamiliars d’habitatges, encara que simultàniament tinguin altres usos o activitats i que tinguin alguna de les següents exigències :

–       Si ho determina el programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat segons la seva antiguitat.

–       Si ho determinen els programes o les ordenances locals, d’acord amb el Decret

–       Si l’edifici s’ha d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació

Resten exclosos els edificis d’habitatges que hagin estat declarats en ruïna per l’ens local competent.

Aquells edificis que, segons la normativa urbanística d’aplicació, tinguin la consideració d’unifamiliars no s’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria, i resten subjectes a la normativa d’habitabilitat vigent, llevat que les ordenances locals així ho estableixin.

Amida Arquitectura ofereix tots el serveis necessaris per la realització de la inspecció tècnica dels edificis. Corresponents a la inspecció visual de l’edifici, emissió d’informe i tramitació de l’ITE.

En el cas d’haver-hi deficiències greus o molt greus, amb un resultat del certificat d’aptitud NO APTE, Amida Arquitectura us ofereix la proposta i/o estudi de subsanació de deficiències per l’obtenció del certificat d’aptitud APTE.

Terminis màxims per passar la inspecció

Antiguitat de l’edifici Termini màxim per passar la inspecció
Anteriors a 1930 Fins al 31 de desembre de 2012 ≥ 82 anys
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2013 ≥ 62 i < 82 anys
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2014 ≥ 54 i < 62 anys
Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de desembre de 2015 ≥ 45 i < 54 anys
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat ≥ 45 anys

 

Inspecció tècnica dels edificis

Examen “visual” de l’edifici que duu a terme el tècnic competent a qui hagi estat encarregada, i que dóna lloc a l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges.

Correspon a llurs propietaris sotmetre l’edifici a inspecció tècnica. En el cas d’edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, aquesta obligació es compleix mitjançant els òrgans pertinents de la comunitat.

Informe d’inspecció tècnica dels edificis

Document que emet el tècnic competent encarregat de la inspecció, on s’especifica les característiques generals de l’edifici, les possibles deficiències detectades en els elements comuns, la qualificació i els terminis per esmenar-les. Finalment s’obté una qualificació general de l’edifici, en base la gravetat i generalització de les deficiències.

DEFICIÈNCIES:

Deficiències molt greus: Afecten greument l’estabilitat de l’edifici i suposen un risc per la seguretat de les persones. S’han d’especificar les mesures de seguretat amb caràcter immediat i es fixa un termini per reparar les deficiències.

Deficiència greu: Són importants i cal esmenar-les en els terminis indicats. Si, suposen un risc per les persones cal indicar les mesures urgents a adoptar.

Deficiències lleus: Corresponen a la realització de treballs de manteniment, per evitar la deterioració de l’edifici.

Sense deficiències: No se n’aprecien en la inspecció.

Certificat d’aptitud

Document que emet l’administració competent on qualifica la idoneïtat de l’edifici per a l’ús d’habitatge, sobre l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges presentat i de les comprovacions que la inspecció pugui realitzar.

El certificat d’aptitud és qualifica d’apte o no apte. Els de qualificació d’apte s’obtenen:

–       Amb informes sense deficiències

–       Amb deficiències lleus, especificant en aquest cas els treballs necessaris de manteniment a dur a terme.

–       O, quan es presenta un certificat del tècnic en que acredita que les deficiències de l’informe han estat esmenades.

Els certificats de qualificació no apte resulten dels informes d’inspecció tècnica amb deficiències “molt greus”.

El certificat d’aptitud amb la qualificació d’apte té una vigència de 10 anys.