Amida Arquitectura T. 973 221 613

Escala 2

Data: setembre 2008 Categoria:

Escala 2

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Alguaire de 295,97m2

Promotor:
Privat

Autor projecte:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’execució:
Pere Jesus Capdevila Ortis – Jordi Petit Esplugues

Coordinació de seguretat i salut:
Pere Jesus Capdevila Ortis – Jordi Petit Esplugues

Fotografies:
Noèlia Albana Arjó

  • escalajud1

  • escalajud2

  • escalajud3

  • escalajud4

  • escalajud5

  • escalajud6